• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
Show Slideshow
Как выбрать внешний диск. Внешний жесткий диск как выбрать самый подходящий. Какой внешний диск выбрать. Какой принтер выбрать. Какой выбрать лазерный принтер сегодня. Какой цветной принтер выбрать. Готовые программы на java. Изучаем java с нуля быстро. Как начать программировать на java. Бесплатные игры для планшетов android. Качественный samsung android планшет. Планшет android цена. Отдых в турции отели. Самый лучший отдых в турции. Отдых в турции отели цены. Wow дк гайд. Лучший wow фрост дк гайд. Wow дк танк гайд. Рабочие программы на языке python. Изучаем python с нуля. Язык python для начинающих. Бесплатые плагины для Joomla. Скачать joomla плагины бесплатно. Где скачать самые последние плагины на joomla.
 
 
 
 

kutakuc

kutaknast

kutakrod

pedagog

Правилник јавне набавке

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/12, 14/2015,68/15 )(даље: Закон), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца(СЛ.Гласник РС бр.83/2015 (даље: подзаконски акт), члана 57 Закона о основама система образовања и васпитања,(Сл.гласник РС 72/2009,52/2011,55/2013,,35/2015-аутентично тумачење, 68/2015) Школски одбор ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“Јадранска Лешница, дана 12.10.2015. године донео је следећи:

ПРАВИЛНИК О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ у

ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“Јадранска Лешница

ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА

Члан 1

Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар ОШ Краљ Александар I Карађорђевић“Јадранска Лешница „ (даље: Наручилац) се на детаљнији начин уређује поступак јавне набавке унутар ОШ „„Краљ Александар I Карађорђевић“Јадранска Лешница, (даље: Правилник), а нарочито начин планирања јавних набавки (критеријуми, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и истраживања тржишта), начин обављања послова јавних набавки, одговорност за планирање и обављање послова јавних набавки, циљеви поступка јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки и начин праћења извршења уговора о јавној набавци.

Правилником се уређује и поступак планирања јавних набавки, рокови израде и доношења плана јавних набавки и измена плана набавки, овлашћења и одговорност организационих јединица, односно лица која учествују у планирању, као и друга питања од значаја за поступак планирања.

Правилником се уређује и поступак набавке добара, услуга или радова на које се не примењују одредбе Закона.

Одредбе овог правилника се примењују и обавезне су за сва лица која обављају послове јавних набавки унутар ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“Јадранска Лешница

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА

Члан 2

Поједини изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће значење:

 

1) набавке су јавне набавке и набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама;

 1. 2)jaвнa нaбaвкa je нaбaвкa дoбaрa, услугa или рaдoвa oд стрaнe нaручиoцa, нa нaчин и пoд услoвимa прoписaним Зaкoнoм о јавним набавкама;
  1. 3)набавке на које се не примењу Закон о јавним набавкама су набавке добара,услуга и

 

радова приликом чије реализације се не спроводи поступак јавне набавке под условима прописаним Законом о јавним набавкама;

 1. 4)jaвнa нaбaвкa мaлe врeднoсти je нaбaвкa чија процењена вредност није већа од вредности одређене законом при чему ни укупна процењена вредност истoврсних набавки на гoдишњeм нивoу није већа од вредности одређене законом.
 2. 5)угoвoр o jaвнoj нaбaвци je тeрeтни угoвoр зaкључeн у писaнoj или eлeктрoнскoj фoрми измeђу једног или више пoнуђaчa и једног или више наручилаца, кojи зa прeдмeт имa нaбaвку дoбaрa, пружaњe услугa или извoђeњe рaдoвa;

 

 1. 6)пoнуђaч je лицe кoje у пoступку jaвнe нaбaвкe пoнуди дoбрa,пружaњe услугa или извoђeњe рaдoвa;

 

7) пoднoсилaц приjaвe je лицe кoje je у првoj фaзи рeстриктивнoг пoступкa,у кoнкурeнтнoм диjaлoгу или квaлификaциoнoм пoступку пoднeлo приjaву;

 

 1. 8)зaинтeрeсoвaнo лицe jе свaкo лицe кoje имa интeрeс дa зaкључи кoнкрeтaн угoвoр o jaвнoj нaбaвци или оквирни споразум,;

 

 1. 9)кaндидaт je лицe кoмe je у првoj фaзи рeстриктивнoг и квaлификaциoнoг пoступкa,oднoснo кoнкурeнтнoг диjaлoгa признaтa квaлификaциja;

 

 1. 10)дoбaвљaч je пoнуђaч сa кojим je зaкључeн oквирни спoрaзум или угoвoрo jaвнoj

нaбaвци;

 1. 11)пoслoви jaвних нaбaвки су плaнирaњe jaвнe нaбaвкe;спрoвoђeњe пoступкa jaвнe нaбaвкe укључуjући aли нe oгрaничaвajући сe нa учeшћe у кoмисиjи зa jaвну нaбaвку; изрaдa кoнкурснe дoкумeнтaциje; изрaдa aкaтa у пoступку jaвнe нaбaвкe; изрaдa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци; прaћeњe извршeњa jaвнe нaбaвкe; сви други пoслoви кojи су пoвeзaни сa пoступкoм jaвнe нaбaвкe;

 

 1. 12)лицe зaпoслeнo нa пoслoвимa jaвних нaбaвки je лицe кoje je aнгaжoвaнo нa пoслoвимa плaнирaњa, спрoвoђeњa и извршeњa jaвних нaбaвки у рaднoм или вaн рaднoг oднoсa у смислу зaкoнa кojим сe урeђуjу рaдни oднoси;

 

 1. 13)службeник зa jaвнe нaбaвкe je лице које је обучено за обављање послова јавних набавки и има положен стручни испит;
 2. 14)oдгoвoрнo лицe је директор односно друго лице или орган руковођења којe је овлашћено да у име и за рачун школе преузима права и обавезе;

 

 1. 15)служба за контролу је посебна служба која се образује за контролу планирања,спровођења поступка и извршења јавних набавки;

 

16) лице за контролу је лице задужено за контролу у складу са актом о систематизацији послова, или по налогу одговорног лица;

 

 1. 14)пoвeзaнa лицa су супружници,вaнбрaчни пaртнeри,крвни срoдници у прaвoj линиjи,крвни срoдници у пoбoчнoj линиjи зaкључнo сa трeћим стeпeнoм срoдствa, срoдници пo тaзбини дo другoг стeпeнa срoдствa, усвojилaц и усвojeник, лицa измeђу кojих je извршeн прeнoс упрaвљaчких прaвa и лицa кoja су пoвeзaнa у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje пoрeз нa дoбит прaвних лицa;

 

 1. 15)oтвoрeни пoступaк je пoступaк у кojeм свa зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу пoднeти пoнуду;

 

 1. 16)рeстриктивни пoступaк je пoступaк кojи сe спрoвoди у двe фaзe, и у кojeм у другoj фaзи пoнуду мoгу пoднeти сaмo кaндидaти;
 2. 17)квaлификaциoни пoступaк je пoступaк кojи сe спрoвoди у двe фaзe,тaкo дa свa зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу пoднeти приjaву зa свe врeмe вaжeњa листe кaндидaтa, a нaручилaц им пoд услoвимa из кoнкурснe дoкумeнтaциje признaje квaлификaциjу свaких шeст мeсeци и пoзивa дa пoднeсу пoнуду у другoj фaзи пoступкa;

 

 1. 18)прeгoвaрaчки пoступaк je пoступaк у кojeм нaручилaц нeпoсрeднo прeгoвaрa сa jeдним или сa вишe пoнуђaчa o eлeмeнтимa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци;
 2. 19)кoнкурeнтни диjaлoг je пoступaк у кojeм свa зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу пoднeти приjaву, a сa лицимa кojимa признa квaлификaциjу (кaндидaти) нaручилaц вoдиoквирни спoрaзум je спoрaзум измeђу jeднoг или вишe нaручилaцa и jeднoг или вишe добављачa, чија је сврха утврђивање услова уговора који ће се додељивати током одређеног периода а кojи сe односе на цене и где је то прикладно на количине.

21) искључивo прaвo je прaвo нa oснoву кojeг oдрeђeнoлицe jeдинo мoжe oбaвљaти oдрeђeну дeлaтнoст нa oдрeђeнoм гeoгрaфскoм пoдручjу, a кoje je дoдeљeнo или прoизилaзи иззaкoнa, пoсeбнoг прoписa или пojeдинaчнoг aктa, oднoснo угoвoрa или спoрaзумa, кojи je дoнeлa,oднoснo зaкључилa Рeпубликa Србиja, тeритoриjaлнa aутoнoмиja или лoкaлнa сaмoупрaвa;

 

 1. 22)пoсeбнo прaвo je прaвo нa oснoву кojeг oдрeђeнa лицaмoгу oбaвљaти oдрeђeну дeлaтнoст нa oдрeђeнoм гeoгрaфскoм пoдручjу, a кoje je дoдeљeнo или прoизилaзи из зaкoнa, пoсeбнoг прoписa или пojeдинaчнoг aктa, oднoснo угoвoрa или спoрaзумa, кojи je дoнeлa, oднoснo зaкључилa Рeпубликa Србиja, тeритoриjaлнa aутoнoмиja или лoкaлнa сaмoупрaвa;
 2. 23)пoнуђeнa цeнa je цeнa кojу пoнуђaч oдрeђуje у пoнуди,изрaжeнa у динaримa,у кojу су урaчунaти сви трoшкoви кojи сe oднoсe нa прeдмeт jaвнe нaбaвкe и кojи су oдрeђeни кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм;
 3. 24)упoрeдивa тржишнa цeнa je цeнa нa рeлeвaнтнoм тржишту,узимajући у oбзир прeдмeт jaвнe нaбaвкe, рaзвиjeнoст тржиштa, услoвe из кoнкурснe дoкумeнтaциje, кao штo су нaчин плaћaњa, кoличинe, рoк испoрукe, рoк вaжeњa угoвoрa, срeдствo oбeзбeђeњa, гaрaнтни рoк и сл.;

 

 1. 25)критeриjум je мeрилo кojeсe кoристи зa врeднoвaњe,упoрeђивaњe и oцeњивaњe

 

пoнудa;

 1. 26)приjaвa je зaхтeв зaинтeрeсoвaнoг лицa зa учeствoвaњe у првoj фaзи рeстриктивнoг пoступкa, квaлификaциoнoм пoступку и кoнкурeнтнoм диjaлoгу;

27) блaгoврeмeнa пoнудa je пoнудa кoja je примљeнa oд стрaнe нaручиoцa у рoку oдрeђeнoм у пoзиву зa пoднoшeњe пoнудa;

 1. 28)oдгoвaрajућa пoнудa je пoнудa кoja je блaгoврeмeнa и зa кojу je утврђeнo дa пoтпунo испуњaвa свe тeхничкe спeцификaциje;
 2. 29)прихвaтљивa пoнудa je пoнудa кoja je блaгoврeмeнa, кojу нaручилaц ниje oдбиo збoг битних нeдoстaтaкa, кoja je oдгoвaрajућa, кoja нe oгрaничaвa, нити услoвљaвa прaвa нaручиoцa или oбaвeзe пoнуђaчa и кoja нe прeлaзи изнoс прoцeњeнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe.

 

 

ПЛАН НАБАВКИ

Члан 3

План набавки састоји се од плана јавних набавки.

План јавних набавки садржи обавезне елементе одређене Законом и подзаконским актом којим је уређена форма и начин објављивања плана јавних набавки.

План јавних набавки мора бити усаглашен са средствима одобреним од стране Градске управе града Лозница и са финансијским планом наручиоца.

План јавних набавки доноси директор школе у року од 10 дана од дана добијања Плана расхода односно одобрења средстава од стране Градске управе града Лозница односно од дана усвајања финансијског плана, а најкасније 5 дана пре покретања поступка јавне набавке.

Начин израде и обајвљивање плана јавних набавки, измене и допуне плана јавних набавки прописани су Законом и Правилником о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки.

План јавних набавки и измене и допуне плана јавних набавки се објавлјују електронским путем на Порталу јавних набавки, у року од десет дана од дана доношења у складу са инструкцијама у вези са начином објавлјивања плана јавних набавки и измена и допуна плана јавних набавки које је израдила Управа за јавне набавке и који су доступну на интернет страници тог органа.

План јавних набавки и измене и допуне плана јавних набавки у папирном облику потписује директор школе.

Ако поједини подаци из плана јавних набавки представлјају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представлјају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из плана се неће објавити, али ће се план јавних набавки у изворном облику доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Сва лица која учествују у планирању набавки и изради плана јавних набавки, као и сачињавања извештаја који су у вези са планом јавних набавки су обавезна да се упознају са наведеним прописима и инструкцијама Управе за јавне набавке.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ

Члан 4

Сва лица која учествују у поступку планирања набавки се за сваку појединачну набавку руководе следећим критеријумима за планирање набавке:

1) да ли је предмет јавне набавке у функцији обављања делатности и у складу са планираним циљевима који су дефинисани у Годишњем плану рада школе, као и да ли се њиме остварују или доприноси остварењу наведених циљева и несметаног обављања делатности

2) да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета јавне набавке одговарају стварним потребама наручиоца и да ли се њима задовољавају потребе наручиоца на објективан начин;

3) да ли је процењена вредност јавне набавке одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, а имајући у виду техничке спецификације, неопходне количине и стање на тржишту (постојање конкуренције као и понуда на тржишту, цена и остали услови набавке);

4) да ли јавна набавка има за последицу стварање додатних трошкова, колика је висина и каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива у односу на трошкове експлоатације;

5) да ли постоје друга могућа решења за задовољавање исте потребе и које су предности и недостаци тих решења у односу на постојеће, као и колики су трошкови реализације других решења у односу на трошкове реализације постојећих решења;

6) стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом добара (дневно, месечно, квартално, годишње и сл.);

7) прикупљање и анализа постојећих информација и база података о добављачима и закљученим уговорима;

8) праћење и поређење трошкова одржавања и коришћења постојеће опреме у односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и сл;

9) трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, трошкови употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);

10) ризици и трошкови у случају неспровођења поступка јавне набавке, као и трошкови алтернативних решења;

Наведени критеријуми се узимају у обзир и приликом доношења одлуке о томе које ће се јавне набавке реализовати у текућој години и навести у плану јавних набавки као и у одређивању редоследа приоритета јавних набавки.

Приоритетне јавне набавке су оне које се морају спровести како би се обезбедило несметано одвијање делатности и континуитет пословања, као и остварење стратешких приоритета, усвојених оперативних циљева и одобрених пројеката, као и код којих је ризик у случају неспровођења поступка јавне набавке немогућност обављања делатности или отежано обављање делатности уз велике трошкове, а алтернативна решења не постоје или су трошкови алтернативних решења исти или већи у односу на трошкове прибављања предмета набавке.

Код јавних набавки код којих су трошкови одржавања и коришћења постојеће опреме већи од трошкова набавке нове опреме, код којих не постоји исплативост ремонта опреме, предност ће се дати набавци нове опреме у односу на одржавање и ремонт.

ЦИЉЕВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 5

У поступку планирања набавке и спровођења јавне набавке морају бити остварени циљеви поступка јавне набавке који се односе на:

1) целисходност и оправданост јавне набавке - прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета и потребних количина, за задовољавање стварних потреба наручиоца на ефикасан, економичан и ефективан начин;

2) економично и ефикасно трошење јавних средстава - принцип "вредност за новац", односно прибављање добара, услуга или радова одговарајућег квалитета по најповољнијој цени;

3) ефективност (успешност) - степен до кога су постигнути постављени циљеви, као и однос између планираних и остварених ефеката одређене јавне набавке;

4) транспарентно трошење јавних средстава, који ће се између осталог обезбедити и објављивањем прописаних аката на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца – ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“Јадранска Лешница

5) обезбеђивање конкуренције и једнак положај свих понуђача у поступку јавне набавке, који ће се између осталог обезбедити одређивањем недискриминаторских услова - не могу се одредити услови који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју обавља понуђач;

6) заштита животне средине и обезбеђивање енергетске ефикасности, односно да се набављају добра, услуге и радови који не загађују, односно који минимално утичу на животну средину и који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије - енергетску ефикасност;

7) благовремено и ефикасно спровођење поступка јавне набавке за потребе несметаног одвијања процеса рада наручиоца и благовременог задовољавања потреба осталих корисника;

8) континуитет пословања и остварење циљева и приоритета који су одређени у стратешким документима;

9) повећање поверења у објективно поступање наручиоца;

10) смањење трошкова поступака јавних набавки, између осталог и употребом средстава електронске комуникације;  

ПОСТУПАК ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ

Члан 6

Поступак планирања набавки подразумева предузимање свих радњи које су неопходне ради сачињавања и усвајања Плана јавних набавки, у роковима који су одређени овим правилником.

Поступак планирања јавних набавки се одвија по следећим фазама:

- исказивање потреба за предметима набавки и одређивање техничких спецификација;

- провера исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку појединачну јавну набавку;

- истраживање тржишта;

- одређивања процењене вредности јавне набавке;

- одређивање врсте поступка и утврђивање истоврсности јавне набавке;

- одређивања периода на који се уговор о јавној набавци закључује;

- одређивање динамике покретања поступка јавне набавке;

- испитивање оправданости резервисане јавне набавке;

- сачињавање Предлога Плана јавних набавки и поступак провере усаглашености са Планом расхода одобреним од стране Градске управе града Лозница односно са финансијским планом наручиоца.

- усаглашавање Предлога Плана јавних набавки са са Планом расхода одобреним од стране Градске управе града Лозница односно са финансијским планом наручиоца

- достављање Предлога плана јавних набавки ради доношења, односно усвајања Плана јавних набавки.

Исказивање потреба (начин и рокови)

Члан 7

 Послове планирања јавних набавки обавља тим зa јавне набавке

 

Тим за послове јавне набавке , поред одговорног лица чине и запослени из финансијске и правне службе, лице из наставног и лице из ненаставног сектора на основу писменог налога одговорног лица.

 

Приликом планирања сложених набавки, одговорно лице може ангажовати стручна лица која нису запослена у школи.

Сваке године, до последњег дана у месецу октобру, Тим за послове јавних набавки упућује захтев свим руководиоцима у наставном и ваннаставном сектору да у року од 15 дана доставе своје потребе за предметима набавки (напомена: и јавним набавкама и набавкама на које се Закон не примењује) (даље: набавке) за наредну годину..

Сваке године у последњој недељи новембра месеца директор школе и тим за послове јавне набавке упућује захтев шефу рачуноводства да достави Предлог финансијског плана за следећу годину.Шеф рачуноводства је дужна да поступи по захтеву у року од 15 од дана достављеног захтева, а најкасније до израде Предлог плана набавки.

Исказане потребе се достављају на прописаном обрасцу. Исказане потребе се достављају тиму за послове јавних набавки Истраживање тржишта спроводи тим за послове јавних набавки.

Члан 8

Приликом дефинисања и одређивања својих потреба ,сви руководиоци наставног и ваннаставног сектора се морају руководити критеријумима за планирање набавки, циљевима поступка јавних набавки, проценом приоритета јавних набавки, разлога који су од значаја за оцену оправданости исказаних потреба и проценом вредности јавне набавке, стању залиха и очекиваним променама у вршењу појединих пословних активности у складу са развојним циљевима, као и релевантним подацима у вези са пројекцијом макроекономских и других релевантних тржишних кретања у планској години.

Правила и начин одређивања предмета набавке и техничких спецификација предмета набавке

Члан 9

У обрасцу за исказивање својих потреба сви руководиоци наставног и ваннаставног сектора одређују предмет набавке и прилажу техничке спецификације у складу са тим обрасцем и упутством у том обрасцу.

Предмет јавне набавке могу бити добра, услуге или радови који су прописани Законом.

Техничке спецификације морају бити сачињене у складу са Законом и подзаконским актима, као и другим прописима и стандардима који се примењују за конкретан предмет јавне набавке.

 

Начин испитивања и истраживања тржишта предмета набавке

Члан 10

Тим за послове јавних набавки у обавези је да испита и истражи тржиште за сваки предмет набавке за који је исказана потреба .

Испитивање и истраживање тржишта сваког појединачног предмета набавке између осталог подразумева испитивање степена развијености тржишта, упоређивање цена више потенцијалних понуђача, испитивање квалитета предмета јавне набавке које нуде различити понуђачи, периода гаранције који се нуди за предмет јавне набавке, начин и трошкове одржавања, рокове испоруке, постојеће прописе и стандарде, да ли на тржишту постоје могућности да се потребе наручиоца задовоље на другачији начин, да ли се јавном набавком стварају нови трошкови (попут трошкова превоза,одржавања, нових делова који нису укључени у предмет јавне набавке, а који су неопходни за функционисање нпр опреме која се набавља, куповина лиценци, трошкови складиштења и сл), да ли постоје неке специфичности код понуђача, попусти, те да ли понуђачи морају имати посебне дозволе надлежних органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке и сл.

Тржиште се испитује на неки од следећих начина:

- истраживањем путем интернета (ценовници понуђача, Портал јавних набавки, сајтови других наручилаца, сајтови надлежних институција за објаву релевантних информација о тржишним кретањима...);

- испитивањем претходних искустава у набавци овог предмета набавке (постојеће информације и базе података о добављачима и уговорима, понуде из раније спроведених поступака јавне набавке са истим или сличним предметом уколико су примењљиве);

- примарно сакупљање података (анкете, упитници...);

- испитивање искустава других наручилаца;

- на други погодан начин, имајући у виду сваки предмет набавке појединачно.

Подаци о спроведеном истраживању се уносе у образац у коме се исказују потребе,.

Одређивање процењене вредности набавке у поступку исказивања потреба

Члан 11

Тим за послове јавних набавки одређује процењену вредност набавке за коју је исказана потреба.

Процењена вредност набавке се одређује у складу са техничким спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а на бази спроведеног истраживања тржишта на основу кога су прибављене релевантне цене за тај предмет набавке, узимајући у обзир и претходно искуство у набавци конкретног предмета набавке. Процењена вредност набавке обухвата укупни плативи износ понуђачу и мора обухватити све зависне трошкове набавке, попут трошкова транспорта, додатних услуга, царина и других дажбина које могу утицати на реализацију предмета набавке и друго.

Одређивање динамике закључивања уговора и периода на који се уговор о јавној набавци закључује у поступку исказивања потреба

Члан 12

Тим за послове јавне набавке наводи период у коме је потребно закључити уговор, имајући у виду циљеве који се желе постићи том набавком (на пример: уговор је потребно закључити у марту месецу).

Тим за послове јавне набавке одређује период на који се уговор о јавној набавци закључује. Период на који се уговор о јавној набавци и набавци закључује се одређује у односу на реалне потребе наручиоца узимајући у обзир резултате истраживања тржишта и начело економичности и ефикасности. Приликом одређивања периода на који се уговор закључује посебно се води рачуна да исти буде усклађен са Законом и прописима којима је регулисан буџетски систем и буџет Републике Србије.

Испитивање оправданости резервисане јавне набавке

Члан 13

Тим за послове јавне набавке као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке, одређује да ли је оправдано (могуће или објективно) спровести резервисану јавну набавку, односно набавку у којој могу учествовати само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30% запослених. О својој оцени оправданости доставља се образложење уз образац за исказивање потреба.

Провера исказаних потреба и утврђивање стварних потреба за сваку појединачну набавку

Члан 14

По достављању исказаних потреба, тим за послове јавних набавки врши проверу да ли су исказане потребе у складу са критеријумима за планирање набавки у року од 10 дана од дана достављања свих исказаних потреба.

Тим за послове јавних набавки може од учесника у планирању захтевати додатна објашњења и измене планираних предмета набавке, количина, процењене вредности, редоследа приоритета и др.

Провера исказаних потреба се врши у односу на критеријуме за планирање набавки, разматрањем усклађености пријављених потреба предмета набавки са стварним потребама наручиоца, а пре свега са стратешким приоритетима, усвојеним оперативним циљевима и одобреним пројектима. У оквиру провере врши се оцена оправданост пријављених потреба, формална, рачунска и логичка контрола предложених предмета, количина, процењене вредности, приоритета набавки као и осталих података.

Предлог плана јавних набавки

Члан 15

По достављању исказаних потреба, Тим за послове јавних набавки обједињује потребе на нивоу целог наручиоца и сачињава Предлог плана набавки у року од 20 дана од дана достављања свих исказаних потреба, односно исправки исказаних потреба.

Предлог плана јавних набавки се сачињава у складу са Законом и подзаконским актима којима је регулисана садржина плана набавки.

Предлог плана се сачињава и у складу са предлогом односно финансијским планом и одобреним средствима од стране Градске управе града Лозница.

Одређивање динамике покретања поступка јавне набавке

Члан 16

Приликом сачињавања Предлога плана јавних набавки Тим за послове јавних набавки одређује динамику покретања поступака, у складу са приоритетним јавним набавкама, оквирним датумима закључења и извршења уговора који су наведени у исказаним потребама, а имајући у виду врсту поступка јавне набавке који се спроводи за сваки предмет набавке, очекивани прилив средстава, односно расположивост средстава који је неопходан за реализацију уговорених обавеза, објективне рокове за припрему и достављање понуда, као и прописане рокове за захтев за заштиту права.

Одређивање одговарајуће врсте поступка и утврђивање истоврсности добара, услуга и радова

Члан 17

Након утврђивања списка свих предмета набавки и обједињених потреба на нивоу наручиоца, шеф рачуноводства одређује укупну процењену вредност истоврсних набавки на нивоу читавог наручиоца.

Тим за послове јавних набавки одређује набавке које ће се прибављати у поступку јавне набавке и одређује врсту поступка за сваки предмет јавне набавке и даје предлог набавки које ће се прибављати без примене Закона уз образложење основаности за изузеће од примене Закона. Врста поступка јавне набавке се одређује у складу са Законом и у односу на укупну процењену вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу. Истоврсне набавке се обједињују у јединствени поступак, односно поступак јавне набавке се обликује по партијама где год је то могуће, имајући у виду динамику потреба и плаћања.

Не може се одређивати процењена вредност јавне набавке, нити се може делити истоврсна јавна набавка на више набавки с намером избегавања примене Закона или правила одређивања врсте поступка у односу на процењену вредност јавне набавке.

Достављање Предлога плана јавних набавки

Члан 18

Предлог плана јавних набавки и предлога набавки на које се Закон не примењује директор школе може проследити служби за јавне набавке Града Лозница на контролу.

Уколико директор школе одлучи да достави Предлог плана служби за јавне набавке Града Лозница, та служба разматра Предлог плана јавних набавки и у року од 10 дана од дана достављања Предлога плана јавних набавки доставља ОШ „Краљ Александар I Карађорђевић“Јадранска Лешница препоруке за усклађивање Предлога плана јавних набавки.

У том поступку разматрања Предлога плана јавних набавки Служба за јавне набавке Града Лозница проверава усклађеност пријављених потреба предмета набавки са стварним потребама наручиоца, а пре свега са стратешким приоритетима, усвојеним оперативним циљевима и одобреним пројектима, да ли су набавке неопходне ради обављања делатности, и оцењује оправданост пријављених потреба, редослед приоритета, количине, процењене вредности, избор врсте поступка, динамику покретања поступка, оправданост резервисане набавке, заједничке набавке и друго што је од значаја за наменско и сврсисходно трошење јавних средстава. Усклађеност наведеног акта се цени у односу на Закон и друге прописе којима је регулисана ова област, као и у односу на друге акте у којима су наведени стратешки приоритети, циљеви и делатност.

Служба за јавне набавке Града Лознциа може од учесника у планирању и Лица одређених за руковођење наставним и ваннаставним сектором захтевати додатна објашњења и измене планираних предмета набавке, количина, процењене вредности, редоследа приоритета и др.

Члан 19

Тим за послове јавне набавке врше усклађивања у складу са препорукама Службе за јавне набавке Града Лозница у року од 3 дана од дана достављања препорука.

Члан 20

Након усвајања финансијског плана , шеф рачуноводства доствља Тиму за послове јавне набавке информацију о висини одобрених средстава и за које намене су средства одобрена у односу на Предлог плана јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује.

Тим за послове јавне набавке сачињава Предлог плана јавних набавки.

Шеф рачуноводства разматра усаглашеност Предлога плана јавних набавки са одобреним средствима из Плана расхода одобреним о стране Градске управе града Лозница, односно са финансијском планом школе и обавештава Тим за послове јавних набавки о потреби усклађивања.

Члан 21

Тим за послове јавних набавки на основу реда приоритета набавки, критеријума и мерила за планирање, доставља Лицима одређеним за руковођење наставним и ваннаставним сектором предлог потребних корекција Предлога плана јавних набавки ради усклађивања са средствима у Плана расхода одобреним о стране Градске управе града Лозница, односно са финансијском планом школе.

Лица одређена за руковођење наставним и ваннаставним сектором достављају предлоге корекција Предлога плана јавних набавки Тиму за послове јавних набавки школе.

ТИм за послове јавне набавке уноси корекције Предлога плана јавних набавки и након усклађивања са финансијским планом и поновном провером врсте поступка и динамике покретања поступка, припрема коначну верзију Предлога плана јавних набавки који у року од 5 дана од дана достављених предлога корекција Предлога плана јавних набавки доставља директору школе који ако одлучи може је доставити Служби за јавне набавке Градске управе града Лозница.

Доношење Плана јавних набавки

Члан 22

Предлог плана јавних набавки се доставља директору школе ради доношења.

Уколико нема примедби на Предлог Плана јавних набавки, односно усклађени Предлог плана јавних набавки, директор школе усваја Предлог Плана јавних набавки, односно доноси План јавних набавки.

Члан 23

План јавних набавки уколико директор одлучи може се доставити и Служби за јавне набавке града Лозница истог дана, а најкасније наредног дана од дана доношења/усвајања Плана јавних набавки.

План јавних набавки у папирном облику потписује директор школе.

Секретар школе објављује План јавних набавки електронским путем у року од десет дана од дана доношења Плана јавних набавки на Порталу јавних набавки, а у складу са објављеним инструкцијама Управе за јавне набавке у вези са начином објавлјивања плана јавних набавки.

Измене и допуне плана јавних набавки

Члан 24

План јавних набавки се може изменити увек када постоји потреба, а обавезно када је потребно повећати процењену вредност јавне набавке за више од 10%, када је потребно изменити предмет јавне набавке или планирати нову јавну набавку.

Свака измена и допуна плана јавних набавки мора бити у складу са одобреним средствима у финансијском плану за ту намену. Измене и допуне плана јавних набавки доносе у поступку који је прописан за доношење плана јавних набавки, када су испуњени услови прописани Законом.

Измене и допуне плана јавних набавки доноси директор школе.

Секретар школе објављује измене и допуне Плана јавних набавки електронским путем у року од десет дана од дана доношења тих измена и допуна на Порталу јавних набавки, а у складу са објављеним инструкцијама Управе за јавне набавке у вези са начином објавлјивања плана јавних набавки.

Праћење извршења плана јавних набавки

Члан 25

Извршење плана јавних набавки прати шеф рачуноводства

Шеф рачуноводства може задужити лица из ваннаставног и наставног сектора да прате извршење набавке у чијем су планирању учествовали. Лица из ваннаставног и наставног сектора из претходног става су обавезне да поступају на начин и у роковима које буде одредила шеф рачуноводства у вези са праћењем и достављањем података о извршењу плана набавки.

Шеф рачуноводства може сачинити извештај о извршењу Плана јавних набавки за текућу годину у коме ће приказати јавне набавке које нису реализоване и јавне набавке чији се поступци нису окончали у току текуће године, односно за које се очекује да ће се окончати у наредној години.

Достављање, пријем писмена и комуникација у пословима јавних набавки

Члан 26

Достављање, пријем, кретање и евидентирање понуда, пријава и других писмена у вези са поступком јавне набавке и обављањем послова јавних набавки (планирање, спровођење поступка и извршење уговора о јавној набавци), обавља се преко писарнице у складу са Правилник о канцеларијском пословању.

Комуникација се одвија писаним путем, путем електронске поште, факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Члан 27

Примљене понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне понуде, заводе се у тренутку пријема и на свакој понуди, односно измени или допуни понуде, обавезно се мора назначити датум и тачно време пријема (сат и минут), а уколико је понуда предата непосредно издаје потврду о пријему понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне понуде.

Уколико запослени на пријему поште утврди неправилности приликом пријема понуде дужан је да о томе сачини белешку и достави је комисији за јавну набавку.

Запослени на пријему поште не отвара примљене понуде у поступку јавне набавке, измене и допуне понуде, већ их у затвореним ковертама предаје секретару школе која их чувају до отварања понуда када их предаје комисији за јавну набавку.

Сви запослени који су имали увид у податке о достављеним понудама, дужни су да чувају као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Члан 28

Електронска пошта која је примљена у поступку јавне набавке се доставља секретару школе ради завођења.

Електронска пошта не мора имати потврду пријема али мора бити заведена.

Потврда о пријему електронске поште издаје се коришћењем имејл налога (корисничке адресе) или на други погодан начин.

Електронска пошта се без одлагања доставља лицима која су задужена за поступање по предмету на који се електронска пошта односи. На електронску пошту се сходно примењују одредбе које се односе на пријем писмена, достављање у рад и остале одредбе у вези са поступањем са писаним поднесцима.

Сви запослени који су имали увид у податке и садржину електронске поште која је у вези са поступком јавне набавке, дужни су да чувају као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама до доношења одлуке којом се окончава поступак јавне набавке.

Члан 29

Акте које је у складу са Законом сачинила комисија за јавну набавку потписују чланови комисије и председник комисије уколико је именован.

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Захтев за покретање поступка јавне набавке

Члан 30

Захтев за покретање поступка јавне набавке подноси организациона јединица која је корисник набавке, односно организациона јединица која је исказала потребу за јавном набавком у поступку планирања јавних набавки (даље: подносилац захтева), уколико је јавна набавка предвиђена Планом набавки наручиоца за текућу годину.

Захтев из става 1. овог члана подноси Тиму за послове јавних набавки, најкасније до оквирног датума који је одређен за покретање поступка у Плану јавних набавки.

Члан 31

Подносилац захтева уз захтев за покретање поступка јавне набавке, доставља образложење за покретање преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, наводи околности конкретног случаја из којих произилази основаност примене преговарачког поступка и потребне доказе, односно у случају конкурентног дијалога наводи све околности које оправдавају употребу конкурентног дијалога и прилаже неопходне доказе уколико сматра да су испуњени Законом прописани услови за покретање ове врсте поступака.

            Тим за послове јавне набавке пре доношења одлуке о покретању поступка упућује Управи за јавне набавке захтев за добијање мишљења о основаности примене преговарачког поступка , односно сагласност за спровођење конкурентног дијалога, о чему обавештава подносиоца захтева.

Члан 32

По пријему захтева за покретање поступка јавне набавке, секретар школе дужна је да провери да ли исти садржи све утврђене елементе, а нарочито да ли је јавна набавка предвиђена Планом јавних набавки за текућу годину, као и да ли су средства предвиђена финансијским планом школе и обезбеђена.

Уколико поднети захтев садржи недостатке, односно не садржи све потребне елементе, исти се без одлагања враћа подносиоцу захтева на исправку и допуну, која мора бити учињена у најкраћем могућем року.

Уколико поднети захтев садржи све неопходне елементе, захтев се доставља на одобрење директору школе који потписује и оверава поднети захтев, чиме се сматра да је дао писани налог да се покрене поступак јавне набавке.

Истовремено, писаним путем директор школе одређује и лица која ће бити именована у комисију за јавну набавку.

Поступање по одобреном захтеву за покретање поступка јавне набавке

Члан 33

На основу одобреног захтева, тим за послове јавних набавки без одлагања сачињава одлуку о покретању поступка јавне набавке и решење о образовању комисије за јавну набавку.

Захтев за покретање поступка јавне набавке и предлози аката из овог члана са осталом пратећом документацијом достављају директору школе на потпис.

Именовање чланова комисије за јавну набавку, односно лица која спроводе поступак јавне набавке

Члан 34

Комисија за јавну набавку може бити именована за све врсте поступака јавних набавки, а обавезно у свим случајевима који су одређени Законом.

Комисија има најмање три члана од којих је један службеник за јавне набавке или лице са стеченим образовањем на правном факултету, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

У комисију за јавну набавку именују се чланови и заменици чланова комисије решењем

Ако наручилац нема запослено лице које има одговарајуће стручно образовање из области из које је предмет јавне набавке, у комисију се може именовати лице које није запослено код наручиоца.

Састав и надлежности комисије за јавне набавке се одређује у складу са Законом.

Службеник за јавне набавке је обавезно члан комисије у поступцима јавних набавки добара, услуга или радова чија је процењена вредност већа од троструког износа вредности горњег лимита јавне набавке мале вредности.

У комисију се не могу именовати лица која могу бити у сукобу интереса за предмет јавне набавке.

Након доношења решења, чланови комисије потписују изјаву којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса Уколико сматрају да могу бити у сукобу интереса или уколико у току поступка јавне набавке сазнају да могу доћи у сукоб интереса, чланови комисије о томе без одлагања обавештавају орган који је донео решење, а који предузима потребне мере како не би дошло до штетних последица у даљем току поступка јавне набавке.

Комисија је дужна да спроведе поступак јавне набавке одређен у одлуци о покретању поступка.

Пружање стручне помоћи комисији, односно лицима која спроводе поступак јавне набавке

Члан 35

Наставни и ваннаставни сектор је дужан да у оквиру своје надлежности пруже стручну помоћ комисији, лицима која спроводе поступак јавне набавке, односно службенику за јавне набавке уколико поступак јавне набавке спроводи тај службеник.

Комуникација између ваннаставног, наставнаог сектора и комисије, односно лица које спроводе поступак јавне набавке или службеника за јавне набавке се обавља писаним путем, односно електронским путем а изузетно и усмено.

Сектор од кога је затражена стручна помоћ, дужан је да писаним путем, односно електронским путем одговори на захтев комисије, лицима која спроводе поступак јавне набавке, односно службеника за јавне набавке, у року који одређује комисија, та лица, односно службеник за јавне набавке.

Непоступање по захтеву за последицу има предузимање мера прописаних за непоштовање радних односа.

Поступање у току израде конкурсне документације и поступку јавне набавке

Члан 36

Комисија за јавну набавку припрема конкурсну документацију, на начин утврђен Законом и подзаконским актима који уређују област јавних набавки, тако да понуђачи на основу исте могу да припреме прихватљиву и одговарајућу понуду.

Конкурсна документација мора бити потписана од стране комисије најкасније до дана објављивања.

Комисија за јавну набавку је дужна да у поступку јавне набавке поступа у складу са задацима и овлашћењима и у оквиру рокова који су јој дати у решењу којим је именована.

Објављивање у поступку јавне набавке

Члан 37

Објављивање огласа о јавној набавци, конкурсне документације и других аката у поступку јавне набавке врши комисија за јавну набавку, у складу са Законом.

Наведени акти се објављују на Порталу јавних набавки, интернет страници школе, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа када је то прописано Законом.

Отварање понуда

Члан 38

Поступак отварања понуда се одређује и спроводи у складу са прописима којима се уређују јавне набавке, на месту и у времену који су наведени у позиву за подношење понуда, као и у конкурсној документацији.

Током отварања понуда комисија сачињава записни који садржи податке предвиђене Законом. .

Поступање у фази стручне оцене понуда

Члан 39

Комисија за јавну набавку је дужна да, након отварања понуда, приступи стручној оцени понуда у складу са Законом, и о прегледу и оцени понуда за јавну набавку сачини извештај о стручној оцени понуда у року који је одређен решењем.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на извештај о стручној оцени пријава.

Доношење одлуке у поступку

Члан 40

У складу са Извештајем о стручној оцени понуда, комисија за јавну набавку припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог одлуке о закључењу оквирног споразума, предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, односно предлог одлуке о признавању квалификације.

Одлука о додели уговора се мора донети у року који је одређен у позиву за подношење понуда, при чему рокови за доношење одлука морају бити одређени у складу са роковима које је прописао Закон.

Предлог одлуке из става 1. овог члана доставља се овлашћеном лицу на потписивање.

Потписана одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, а у Законом прописаним случајевима и доставља понуђачима у року који је одређен Законом.

Одлуке се не достављају понуђачима него се објављују на Порталу и дан објаве на Порталу сматра се даном уручења одлуке понуђачу.

Поступање у току закључивања уговора

Члан 41

Уговор о јавној набавци, односно оквирни споразум се може закључити у складу са Законом, након доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума и ако у року предвиђеном овим законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци:

1) на основу оквирног споразума;

2) у случају примене преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона;

3) у случају примене система динамичне набавке;

4) у случају поступка јавне набавке мале вредности из члана 39. став 6. овог закона;

5) ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

Предлог уговора сачињава комисија за јавне набавке у складу са понудом понуђача коме је одлуком о додели уговора додељен уговор. Садржина предлога уговора мора бити идентична садржини модела уговора у понуди понуђача, односно подацима које је понуђач навео у понуди.

Преглед уговора као и потписивање уговора се врши директор школе као одговорно лице установе.

Поступак потписивања уговора се мора завршити у року од највише пет дана од дана достављања уговора на потписивање.

Након потписивања уговора од стране овлашћеног лица, секретар школе доставља примерке уговора на потписивање другој уговорној страни најкасније у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права на одлуку о додели уговора.

Примерке уговора које је потписао и добављач секретар школе доставља шефу рачуноводства.

Поступање у случају подношења захтева за заштиту права

Члан 42

Секретар школе одмах по пријему захтезва за заштиту права исти доставља комисији за јавне набавке на даље поступање.

Комисија за јавну набавку одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права, у складу са Законом.

У случају потребе за стручном помоћи, комисија за јавну набавку поступа у складу са одредбама Правилника који регулишу начин пружања стручне помоћи и поступање.

ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 43

Секретар школе координира радом комисија за јавне набавке, пружа стручну помоћ комисији у вези са спровођењем поступка и обавља друге активности у вези са спровођењем поступка јавне набавке.

За законитост спровођења поступка јавне набавке, сачињавање предлога и доношење одлука, решења и других аката у поступку јавне набавке одговорни су: директор школе, секретар и комисија за јавну набавку.

Комисија за јавну набавку сачињава све акте који су наведени у решењу којим је именована, а преостале акте сачињава секретар школе.Чланови комисије за јавну набавку одређују да ли ће јавна набавка бити обликована по партијама.

Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређује комисија за јавну набавку, критеријуме за доделу уговора и елементе критеријума, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума.

Техничке спецификације предмета јавне набавке одређује подносилац захтева и одговоран је за исте, а дужан је да потпише и овери сваку страницу техничких спецификација.

Комисија за јавну набавку може извршити измене техничких спецификација, уз претходно прибављену сагласност подносиоца захтева.

Утврђивање упоредивости понуђене цене са тржишном ценом врши комисија за јавну набавку.

Модел уговора сачињава комисија за јавну набавку самостално или уз стручну помоћ секретара школе и шефа рачуноводства уколико је то неопходно.

У поступку заштите права поступа комисија за набавку у име и за рачун наручиоца одлучује по поднетом захтеву, тако што са примљеним захтевом за заштиту права предузима радње на начин, у роковима и по поступку који је прописан Законом, а директор школе потписује одлуку у поступку поводом поднетог захтева за заштиту права.

За поступање у роковима за закључење уговора, одговоран је директор школе.

Прикупљање података, сачињавање и достављање извештаја о јавним набавкама Управи за јавне набавке и достављање Државној ревизорској институцији аката који су Законом прописани да се достављају Државној ревизорској институцији врши секретар школе.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 44

Конкуренција у свим поступцима јавне набавке обезбеђује се у складу са Законом, уз обавезу примене начела транспарентности поступка јавне набавке.

У поступку јавне набавке неопходно је одредити услове за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуме за доделу уговора на начин који обезбеђује учешће што већег броја понуђача и подносиоца пријава и који не ствара дискриминацију међу понуђачима.

У поступку јавне набавке мале вредности и набавке на које се Закон непримењује позив се може упутити на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.

У поступцима набавки на које се Закон не примењује позив се мора упутити на адресе најмање три лица која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.

У преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда позив се упућује, увек ако је то могуће, на адресе најмање три лица која обављају делатност која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, а када год је могуће и на адресе већег броја лица.

До сазнања о потенцијалним понуђачима који могу да изврше предмет јавне набавке, долази се истраживањем тржишта на начин одређен у делу планирања набавки.

ПОСТУПАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Члан 45

Сва лица која су имала увид у податке о понуђачима садржане у понуди које је као поверљиве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди, дужни су да чувају као поверљиве и одбију давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Свим лицима која учествују у спровођењу поступка јавне набавке, односно у припреми конкурсне документације за јавну набавку или појединих њених делова, забрањено је да трећим лицима саопштавају било које незваничне податке у вези са јавном набавком.

Сва лица су дужна да до отварања понуда, односно пријава, чувају као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама.

Документација се чува код секретара школе до извршења уговора, након чега се доставља шефу рачуноводства који прати извшрење уговора, а по извшрењу односно реализацији уговора, документација иде на архивирање.

ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАДЊИ И АКАТА, ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ НАБАВКАМА И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА И ДОБАВЉАЧА

Члан 46

Наручилац је дужан да евидентира све радње и акте током планирања, спровођења поступка и извршења јавне набавке, да чува сву документацију везану за јавне набавке у складу са Статутом школе најмање десет година од истека уговореног рока за извршење појединачног уговора о јавној набавци, односно пет година од доношења одлуке о обустави поступка и да води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача.

Лица која координирају поступак планирања, поступак јавне набавке, закључење уговора, извештаје о јавним набавкама, и остале радње у вези са јавним набавкама су дужна да поступају у складу са одредбама Статута школе и Правилника о канцеларијском пословању.

Сва лица која су учествовала у поступку јавне набавке и у поступку набавке на које се закон не примењује су дужна да до 5.-ог у текућем месецу доставе секретару школе податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама у претходном месецу.

Секретар школе Управи за јавне набавке доставља тромесечни извештај најкасније до 10-ог у месецу који следи по истеку тромесечја електронским путем, у складу са Законом и подзаконским актом којим је регулисана ова област.

Тромесечни извештај из става 1. овог члана потписује директор школе или лице које он овласти.

Шеф рачуноводства води евиденцију свих закључених уговора о јавним набавкама и евиденцију добављача, у писаној или електронској форми.

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Члан 47

Одредбе Закона се не примењују на:

1) На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000 динара.

2) На набавке које су прописане чл. 7, 7а, 122. и 128. Закона уколико су испуњени Законом прописани услови за изузеће од примене Закона.

У зависности од предмета набавке, набавку може спроводити секретар школе, службеник за јавне набавке или друго овлашћено лице, као и комисија за набавку која се именује решењем.

За ове набавке није потребно да се решењем именује које лице ће бити задужено за спровођење набавке.

Ради остваривања конкуренције, у поступку набавке, увек када је то могуће, позивају се најмање три лица која су према сазнањима способна да изврше набавку, да поднесу понуде. Када то није могуће може се позвати и мање од три лица.

Набавка ће се реализовати и ако након позивања за давање понуда није пристигло најмање три понуде.

У поступку набавке уговорена цена не може бити већа од упоредиве тржишне цене.

За ове јавне набавке није потребан Позив за подношење понуда нити конкурсна документација.

Приспеле понуде се увек цене по критеријуму најниже понуђене цене.

О Истраживање тржишта у случају једноставних предмета набавки, доступних широком тржишту, може се спроводитипозивањем потенцијалних добављачапретрагом специјализованих огласа или интернет страница и сл.

ве набавке се окончавају потписивањем уговора или наруџбенице.

На поступак истраживања тржишта, реализацију уговора из набавки сходно се примењују одредбе овог правилника, као и одредбе о постојању сукоба интереса.

У набавкама чији износ не прелази 50.000,00 динара закључивање уговора и наруџбенице није обавезно. Исплата се врши на основу фактуре, а на односе између страна се примењују одредбе којима су регулисани облигациони односи.

Одредбе овог члана се примењују и на набавке које се финансирају из сопствених средстава.

ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Правила за достављање уговора и потребне документације унутар наручиоца

Члан 48

По закључењу уговора о јавној набавци секретар школе, доставља без одлагања примерак уговора електронским путем или у штампаној верзији:

- шефу рачуноводства, као руководиоцу послова финансија и рачуноводства и као лицу које је задужено за праћење извршења конкретног уговора, и по потреби

- Служби за јавне набавке града Лозница, која може бити укључена у праћење извршења уговора, или наставном и ваннаставном сектору које су корисници испоручених добара, пружених услуга или изведених радова или лицима на чије ће активности утицати извршење уговора.

Правила за састављање извештаја (анализе) о извршењу уговора

Члан 49

Шеф рачуноводства као лице које је задужена за праћење извршења уговора, сачињава извештај о извршењу уговора, који нарочито садржи: опис тока извршења уговора, укупну реализовану вредност уговора, уочене проблеме током извршења уговора, евентуалне предлоге за побољшање и сл.

Извештај о свим уговорима који су реализовани у том тромесечју шеф рачуноводства доставља секретару школе најкасније до 5. у месецу који следи по истеку тромесечја.

Правила комуникације са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора

Члан 50

Комуникација са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци одвија се најчешће писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, а може и усменим путем.

Комуникацију са другом уговорном страном у вези са извршењем уговора о јавној набавци може вршити само овлашћено лице у складу са овлашћењем. Овлашћење између осталог садржи податак о томе за који уговор је лице овлашћено да предузима потребне радње, попут квалитативног и квантитативног пријема добара, услуга или радова, као и друге радње које су неопходне за реализацију уговора, попут обавештавања о прекораченим роковима у испоруци, грешака које су се показале у гарантном року и сл.

Уколико је с обзиром на предмет уговора то неопходно, пријем добара, услуга и радова може вршити и комисија која се именује решењем. О лицу које је овлашћено за комуникацију у вези са реализацијом уговора обавештава се друга уговорна страна.

КРИТЕРИЈУМИ, ПРАВИЛА И НАЧИН ПРОВЕРЕ КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА, ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ИЛИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 51

Овлашћено лице за квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова, проверава на начин како је то одређено уговором:

- да ли количина испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговара уговореном о чему може да сачини Записник о квантитативном пријему добара, услуга или радова који потписују овлашћени представници уговорних страна, чиме потврђују да је примљена количина и врста добара која је констатована у том записнику;

- да ли врста и квалитет испоручених добара, пружених услуга или изведених радова одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтеваним техничким спецификацијама и понудом о чему може да сачини Записник квалитативном пријему добара, услуга или радова, који потписују овлашћени представници уговорних страна, чиме се потврђује да испоручена добра, услуге или радови у свему одговарају уговореним.

Поступање у случају рекламација у вези са извршењем уговора

Члан 52

Уколико се у поступку примопредаје добара услуга или радова утврди да количина или квалитет испоруке не одговара уговореном, овлашћено лице за извршење уговора сачињава и потписује рекламациони записник, у коме се наводи у чему испорука није у складу са уговореним, који се доставља секретару школе као лицу које обавља послове јавних набавки.

Секретар школе као лице које обавља послове јавних набавки доставља другој уговорној страни рекламациони записник и даље поступа поводом рекламације у вези са извршењем уговора.

Поступање по рекламацији уређује се уговором о јавној набавци, законом којим се уређују облигациони односи и другим прописима који уређују ову област.

Пријем и оверавање рачуна и других докумената за плаћање

Члан 53

Рачуни и друга документа за плаћање примају се у складу са општим актима и истог дана се достављају шефу рачуноводства.

Поступање у вези са пријемом рачуна, контролом рачуна и прослеђивање рачуна врши се у складу са одредбама овог акта.

Шеф рачуноводства у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци, односно овлашћено лице које је извршило квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова врши проверу рачуна ради контроле података који се односе на врсту, количину, квалитет и цене добара, услуга или радова и исти парафирају то лице и руководилац рачуноводства у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци уколико се рачун слаже са уговором, након чега се тај примерак рачуна шаље на плаћање у Градску управу града Лозница са пратећом документацијом.

У случају да се контролом из претходног става овог члана утврди неисправност рачуна, овлашћено лице које је извршило квантитативни и квалитативни пријем добара, услуга или радова сачињава службену белешку у којој се наводе неисправности рачуна коју потписује а коју парафира руководилац рачуноводства у чијем је делокругу праћење извршења уговора о јавној набавци. На основу ове белешке шеф рачуноводства враћа рачун, ради рекламације издаваоцу тог рачуна.

Након извршене контроле и комплетирања пратеће документације за плаћање, шеф рачуноводства рачун обрађује и доставља на плаћање надлежној служби Градске управе града Лозница.

Поступање у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року

Члан 54

Овлашћено лице или организациона јединица која је задужена за праћење извршења уговора о јавној набавци, у случају потребе за отклањањем грешака у гарантном року, о томе обавештава другу уговорну страну.

Уколико друга уговорна страна не отклони грешке у гарантном року у складу са уговором, организациона јединица или лице која/е је задужена/о за праћење извршења уговора о јавним набавкама о томе обавештава секретара школе која заједно са шефом рачуноводства проверава испуњеност услова за реализацију уговореног средства финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и, уколико су за то испуњени услови, обавештава шефа рачуноводства која реализује средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Секретар школе одмах и без одлагања доставља Управи за јавне набавке исправу о реализованом средству обезбеђења.

Поступак реализације уговорених средстава финансијског обезбеђења

Члан 55

Шеф рачуноводства чува средства финансијског обезбеђења у посебном регистратору, прати рокове важења достављених средстава финансијског обезбеђења, и у случају да утврди да постоји потреба да се продуже рокови важења тих средстава обавештава секретара школе као лице које обавља послове јавних набавки о томе.

Уколико је потребно продужити рокове важења ових средстава, по претходно извршеној оцени о могућности продужења рокова у складу са Законом, уговором по коме су ова средства достављена и другим прописима којима је регулисана ова област, секретар школе сачињава захтев за продужењем рока важења средства обезбеђења који потписује директро школе. Потписани захтев се доставља добављачу који је доставио то средство финансијског обезбеђења.

Уколико у поступку извршења уговора о јавној набавци наступе разлози за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења, шеф рачуноводства без одлагања предузима неохподне мере, уз постојање потребних образложења и доказа.

Шеф рачуноводства у сарадњи са секретаром школе проверава испуњеност услова за реализацију уговорених средстава финансијског обезбеђења и, уколико су за то испуњени услови, и врши реализацију истих у складу са важећим прописима.

Након реализације уговорених средстава финансијског обезбеђења шеф рачуноводства о томе обавештава секретара школе.

Шеф рачуноводства води евиденцију реализованих уговорених средстава финансијског обезбеђења, о чему сачињава годишњи извештај који доставља руководиоцу наручиоца.

Правила стављања добара на располагање корисницима унутар наручиоца

Члан 56

Добра се крајњим корисницима стављају на располагање у складу са требовањима која су дата у писаном облику.

Правила поступања у вези са изменом уговора

Члан 57

Измена уговора о јавној набавци се може вршити само у складу и на начин прописан Законом.

Шеф рачуноводства која је задужена за праћење извршења уговора о јавној набавци писаним путем обавештава секретара школе о потреби за изменом уговора о јавној набавци.

Уколико друга уговорна страна захтева измену уговора о јавној набавци, шеф рачуноводства која је задужена за праћење извршења уговора о јавној набавци овај захтев заједно са својим мишљењем о потреби и оправданости захтеваних измена, доставља секретару школе.

Секретар школе проверава да ли су испуњени Законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци.

Уколико су испуњени Законом прописани услови за измену уговора о јавној набавци секретр школе израђује предлог одлуке о измени уговора која садржи податке одређене Законом и предлог анекса уговора, које доставља на потпис овлашћеном лицу.

Секретар школе у року од три дана од дана доношења одлуку објављује на Порталу јавних набавки и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

КОНТРОЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 58

Контролу јавних набавки врши надлежна служба Градске управе града Лозница – служба за јавне набавке града Лозница.

Контролу јавних набавки могу вршити и други запослени у Градској управи који имају стручна знања из области предмета јавне набавке и области пословања наручиоца .

Служба за јавне набавке града Лозница самостално и независно спроводи контролу планирања, спровођења и извршења јавних набавки, а у обављању својих послова поступају одговорно, објективно, стручно, поштују принципе поверљивости података. Контрола јавних набавки се спроводи у складу са донетим планом контроле, који припрема интерна ревизија града Лозница а одобрава директор школе. План се доноси у року од који одреди служба која врши контролу јавних набавки.

План контроле јавних набавки садржи: предмет контроле, субјект контроле и оквирне датуме вршења контроле. План контроле се може изменити у току текуће године, уколико је неопходно да се у контролу уклључе јавне набавке које нису биле укључене у План контроле. а које измене одборава директор школе.

Члан 59

Контрола јавних набавки обухвата контролу мера, радњи и аката наручиоца у поступку планирања, спровођења поступка и извршења уговора о јавној набавци.

Контрола јавних набавки обухвата контролу:

1) поступка планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке са становишта потреба и делатности наручиоца;

2) критеријума за сачињавање техничке спецификације;

3) начина испитивања тржишта;

4) оправданости додатних услова за учешће у поступку јавне набавке и критеријума за доделу уговора;

5) начина и рокова плаћања, авансе, гаранције за дате авансе;

6) извршења уговора, а посебно квалитета испоручених добара и пружених услуга, односно изведених радова;

7) стања залиха;

8) начина коришћења добара и услуга.

Контрола се може вршити у току и након планирања набавки, спровођења поступка јавне набавке и извршења уговора о јавној набавци.

Вршење контроле не задржава поступак планирања, спровођења или извршења набавки.

Субјекти контроле

Члан 60

Субјект контроле су сва лица која су учествовале у поступку планирања набавки, поступку јавних набавки, поступку извршења уговора и реализације средстава обезбеђења.

Спровођење поступка контроле

Члан 61

Руководилац контроле обавештава субјекта контроле о предмету контроле, оквирном временском периоду контроле и лицима која врше контролу.

Одговорна лица субјекта контроле, након примљеног обавештења о контроли, у обавези су да припреме сву потребну документацију и исту доставе контроли у року који је одређен у обавештењу ради што делотворнијег и бржег обављања контроле. Комуникација у току вршења контроле се обавља писаним путем.

Члан 62

О спроведеној контроли сачињава се Предлог извештаја о извршеној контроли јавних набавки који се доставља субјекту контроле на изјашњење. Предлог извештаја може садржати препоруке којима се предлаже унапређење постојећег начина рада и поступања субјекта контроле, односно отклањање неправилности, грешака или недостатака који су уочени у поступку контроле.

Одговорно лице субјекта контроле може да упути одговор на Предлог извештаја, који садржи примедбе са доказима, сугестије и друга запажања у вези са Предлогом извештаја. Одговор, са евентуалним примедбама и сугестијама, на Предлог извештаја доставља се у року који не може бити дужи од 8 дана дана од дана достављања Предлога извештаја.

Члан 63

У року од 15 дана по истеку остављеног рока за доставу одговора на Предлог извештаја од стране субјекта контроле, Служба за јавне набавке града Лозница припрема извештај који доставља руководиоцу наручиоца, субјекту контроле и органу који врши надзор над пословањем наручиоца.

У извештају, Служба за јавне набавке града Лозница може да измени своје налазе, закључке или препоруке, уколико оцени да су чињенице на које се указује у одговору субјекта контроле оправдане или сам оцени да је из других разлога то неопходно.

Извештај о спроведеној контроли садржи:

1) предмет контроле;

2) време почетка и завршетка контроле;

3) име лица које је вршило контролу;

4) списак документације над којом је остварен увид током контроле;

5) налаз, закључаки препоруке;

6) потпис лица које/а су вршила контролу и потпис руководиоца службе за контролу;

Препоруке се могу односити на:

(1) унапређење поступка јавних набавки код наручиоца;

(2) отклањање утврђених неправилности;

(3) спречавање ризика корупције у вези са поступком јавне набавке;

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 64

Овај правилник ступа на снагу истог дана од од дана објављивања на огласној табли школе осим одредби којима је регулисан поступак израде предлога Плана јавних набавки и усвајања Плана јавних набавки, објављивања Плана јавних набавки, а које се примењују од 1. јануара 2016. године.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке бр. 99/14 од 13.3.2014. год осим одредби које се односе на План јавних, поступак измене и допуне Плана јавних набавки и друге одредбе а које се примењују до 1. јануара 2016. године.

Председник Школског одбора

______________________________

                                                                                                           Драган Аврамовић.

.Правилник је објављен на огласној табли школе дана _________ 2015. Године,